Regulamin

Spis treści:

Słownik pojęć

Administrator – Morska Agencja Gdynia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia, NIP: 5860157896
 
Użytkownik – każdy podmiot składający zapis na webinar w serwisie PodręcznikImportera.pl
 
Regulamin – niniejszy Regulamin
 
Zapis na webinar – zapis na szkolenie internetowe w systemie webinarowym GetResponse

 

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest Morska Agencja Gdynia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia, NIP: 5860157896
2. Administrator portalu PodręcznikImportera.pl zastrzega sobie prawo do nie odpowiadania na przesyłane zapytania w formularzu kontaktowym.
3. Administrator portalu PodręcznikImportera.pl nie odpowiada za błędy w działaniu portalu, Użytkownik korzysta z zawartych na nim informacji na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Reklamacje nie będą uwzględniane.

 

II. Procedura zapisu na webinar

1. Zapis na webinar zostaje złożone przez Użytkownika w formie elektronicznej. Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego Zarezerwuj miejsce, a następnie Zarejestruj się.
2. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zapisania się na webinar za pośrednictwem podanego adres e-mail.
3. Warunki techniczne związane ze złożeniem zapytania ofertowego zostały określone w punkcie IV Regulaminu.

 

III. Zasady ochrony danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do zapisu na webinar.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych w celu realizacji Zapytania Ofertowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ?RODO?). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika.
3. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres związany z przygotowaniem i publikacją webinaru, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
5. Administrator nie przekazuję danych osobowych podmiotom trzecim.
6. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

IV. Warunki techniczne

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
 
1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
2. Włączoną obsługę Java Script.
3. Aktywny adres e-mail.

 

V. Postanowienia końcowe

1. Ostatnia aktualizacja niniejszego Regulaminu miała miejsce dnia 01.06.2018 r.
2. Regulamin podlega prawu polskiemu.
3. Webinary prowadzone są w języku polskim.
4. Spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Użytkownik może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.
5. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny PodręcznikImportera.pl