20.03.2019 – Jak przejść odprawę celną, importując z Chin?

Import towarów z Chin do Polski rośnie regularnie rok do roku. W 2017 r. jego wartość wzrosła o blisko 3,1 mld USD wynosząc 27 025 983 USD. To wielkość 12-krotnie większa niż nasz eksport do Państwa Środka.

Chińscy producenci i dystrybutorzy cały czas kuszą polskich przedsiębiorców swoją ofertą i dla wielu z nich nawiązanie relacji z handlowej z Chinami staje się źródłem biznesowego sukcesu. Import z Chin może okazać się solidnym dla Twojego biznesu, jeśli zostanie dobrze przygotowany. Przejście odprawy celnej będzie w ramach tej transakcji jednym z kluczowych elementów.

45 minut spotkania z naszą ekspertką pozwoli Państwu należycie przygotować się do odprawy celnej, a tym samym zagwarantuje bezpieczeństwo, spokój oraz płynność podczas sprowadzania zakupionych towarów z Chin.

Monika Urbaniak (sylwetka prelegentki poniżej) w trakcie spotkania omówi m.in. tematy takie tematy jak:

– podsumowanie okresu przejściowego wejścia w życie Unijnego Kodeksu Celnego, czyli co się zmienia?

– jak przygotowały się do tych zmian agencje celne?

– PUESC, AIS i inne skróty, których znaczenie musicie znać

– konsekwencje nieprawidłowej odprawy: dlaczego zwolnienie towaru do obrotu nie musi oznaczać końca kontaktu z urzędem celnym?

– deklaracje zgodności CE,

– pochodzenie towarów,

– taryfikacja

W trakcie webinaru będzie możliwość zadawania pytań, na które prowadząca odpowie w miarę możliwości w trakcie spotkania.

Liczba uczestników webinaru jest ograniczona do 100, więc zarejestruj się już teraz!

Ten webinar już się odbył. Poniżej odpowiedzi na zadane w trakcie pytania.

Pytania i odpowiedzi na temat przejścia odprawy celnej, przy imporcie z Chin

1. Czy do sztucznej biżuterii zawierającej nikiel są potrzebne jakieś certyfikaty na import z Chin?

Bezpośrednio nie wynika to z taryfy Isztar. Mogą jednak istnieć ograniczenia dodatkowe, które nie wynikają bezpośrednio z taryfy celnej, a z przepisów REACH i wytycznych co do jakości wyrobów i ich części przeznaczonych do bezpośredniego i długotrwałego kontaktu ze skórą.

2. Co dzieje się w przypadku, gdy po otwarciu kontenera okazuje się, że ilości towaru nie zgadzają się z dokumentami? (np. brakuje 10 sztuk towaru)

W takim przypadku należy zgłosić nieprawidłowość do Urzędu celno-skarbowego wgwłaściwości miejscowej magazynu, w którym niezgodność odkryto. Urząd dopuści doobrotu decyzją różnicę w towarze. Jeśli jednak zgłoszenie importowe nie zawierało tych przykładowych 10 sztuk, ale wartość została zgłoszona prawidłowo, wystarczy złożyć korektę do zgłoszenia celnego i zawnioskować o zmianę ilości sztuk, kilogramów i opakowań.

3. Czy kupując towar w hurtowni w Chinach muszę mieć zezwolenie producenta na import?

Nie trzeba mieć takiego pozwolenia. Zupełnie inna kwestia to licencje na sprzedaż towarów ze znakami zastrzeżonymi np. Disneya.

4. Jak radzić sobie z niezgodnościami w dostawach importowych? (drobne braki, nadwyżki) Czy zawsze konieczna jest korekta zgłoszenia celnego?

W praktyce odpowiedź brzmi: tak. Zgłoszenie powinno być zgodne ze stanem faktycznym. Nieodprawiona „nadwyżka” to tak naprawdę przemyt.

5. Jakie opakowania podlegają pod inspekcję Wiorin?

Wszystkie opakowania drewniane jak palety, skrzynie z krajów trzecich, które są wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej. Przepisy o kontroli nie dotyczą przesyłek przewożonych tranzytem przez terytorium Wspólnoty bez zmiany statusu celnego (o ile nie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych).

6. Jaki rodzaj upoważnienia dla agencji celnej obecnie obowiązuje? Pośredni czy bezpośredni?

Jeden i drugi rodzaj jest używany. Praktyka pokazuje, że upoważnienie pośrednie używane jest przy odprawie uproszczonej w imporcie, a bezpośrednie przy odprawie w procedurze zwykłej. Agencja celna po wejściu w życie Unijnego Kodeksu Celnego i zmianie pozwoleń dotyczących procedury uproszczonej, nie może dokonać odprawy uproszczonej na innym upoważnieniu niż pośrednie.

7. Czy jest konieczne tłumaczenie z języka angielskiego na polski: faktur i packing listów?

Tak, jest taka konieczność. Nie trzeba tłumaczyć całości, wystarczy nazwę towaru, często jednak samo tłumaczenie jest niewystarczające do prawidłowej taryfikacji, dlatego agencje proszą o dodatkowy opis towaru.

8. Jaka jest różnica między Wspólnotowym a Unijnym Kodeksem Celnym?

Unijny Kodeks Celny zastąpił Wspólnotowy Kodeks Celny. UKC w całości wchodzi w życie 1.05.2019 po trzech latach okresu przejściowego.

9. Dostawca z Chin chciał numer AEO mojej agencji celnej, potrzebował do eksportu. Nie wiem po co?

Trudno powiedzieć, może chciał przekonać się, że ma do czynienia z firmą godną zaufania.

10. Kto odpowiada za podanie błędnego kodu taryfy celnej do odprawy – agent czy importer?

Ta kwestia nie jest uregulowana wprost w przepisach. Agencja nie zataryfikuje prawidłowo bez dokładnych i rzetelnych informacji od importera, a importer niekoniecznie musi znać wszystkie zasady taryfikacji. Jednak w pierwszej kolejności to importer odpowiada za zgłoszenie celne i u niego najczęściej pojawia się kontrola z UCS. Finansowa odpowiedzialność zależna jest od formy przedstawicielstwa agencji celnej.

11. Gdzie można sprawdzić informacje jakie CE jest potrzebne na dany produkt?

Znak CE to Conformite Europeenne – zgodność europejska. Umieszczenie znaku CE na wyrobie jest deklaracją producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw Nowego Podejścia. Informacji czy dany produkt podlega oznaczeniu CE należy szukać w rozporządzenia Komisji Europejskiej i Dyrektywach Nowego Podejścia. Spis dyrektyw można np. znaleźć na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Do obowiązków producenta należy wiedza o tym, który wyrób musi nosić oznakowanie CE i jakie procedury należy przeprowadzić przed naniesieniem na wyrób znaku CE. Zawartość deklaracji zgodności WE/UE jest określona w poszczególnych dyrektywach, w zależności od wyrobu jaki obejmuje. Deklaracja musi dostarczać co najmniej poniższych informacji:

• nazwa i adres producenta i/lub upoważnionego przedstawiciela,

• identyfikacja wyrobu (nazwa, numer typu lub modelu oraz inne odpowiednie informacje dodatkowe, takie jak numer partii, grupy lub serii, numery egzemplarzy),

• wykaz dyrektyw, którym podlega wyrób,

• dokładne, kompletne i łatwe do zrozumienia dane referencyjne zastosowanych (zharmonizowanych) norm, lub innych dokumentów (takich, jak normy krajowe i specyfikacje techniczne),

• wszystkie informacje dodatkowe, jakie mogą być wymagane (np. klasa, kategoria), jeśli to konieczne,

• data sporządzenia,

• podpis i nazwisko osoby upoważnionej,

• oświadczenie, że deklaracja została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta lub, jeśli to właściwe, upoważnionego przedstawiciela. Inne przydatne informacje, które mogą zostać umieszczone w deklaracji to nazwa, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli uczestniczyła w procesie oceny zgodności, jak również nazwa i adres osoby przechowującej dokumentację techniczną.

12. Do jakich rozporządzeń muszą się odnosić deklaracje CE?

Zawartość deklaracji zgodności WE/UE jest określona w poszczególnych dyrektywach, w zależności od wyrobu jaki obejmuje. Deklaracja musi dostarczać co najmniej poniższych informacji:

• nazwa i adres producenta i/lub upoważnionego przedstawiciela,

• identyfikacja wyrobu (nazwa, numer typu lub modelu oraz inne odpowiednie

informacje dodatkowe, takie jak numer partii, grupy lub serii, numery egzemplarzy),

• wykaz dyrektyw, którym podlega wyrób,

• dokładne, kompletne i łatwe do zrozumienia dane referencyjne zastosowanych (zharmonizowanych) norm, lub innych dokumentów (takich, jak normy krajowe i specyfikacje techniczne),

• wszystkie informacje dodatkowe, jakie mogą być wymagane (np. klasa, kategoria), jeśli to konieczne,

• data sporządzenia,

• podpis i nazwisko osoby upoważnionej,

• oświadczenie, że deklaracja została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta lub, jeśli to właściwe, upoważnionego przedstawiciela. Inne przydatne informacje, które mogą zostać umieszczone w deklaracji to nazwa, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli uczestniczyła w procesie oceny zgodności, jak również nazwa i adres osoby przechowującej dokumentację techniczną.

13. Czy wszystkie importowane produkty muszą mieć deklarację CE?

Jeżeli wyrób podlega pod którąś z dyrektyw Nowego Podejścia deklaracja zgodności i oznakowanie CE jest obowiązkowe. Nie można stworzyć deklaracji zgodności ani nadać oznakowania CE na wyroby, które nie podlegają pod dyrektywy Nowego Podejścia. Dyrektywy nowego podejścia mają zastosowanie do nowych wyrobów, wyprodukowanych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również do nowych i używanych wyrobów importowanych z krajów spoza Unii Europejskiej (krajów trzecich).

14. Czy maszyna na własny użytek musi posiadać CE?

Każdy towar, który podlega pod dyrektywy Nowego Podejścia lub Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady wymaga oznaczenia znakiem CE oraz deklaracji zgodności.

15. Dla jakich towarów wystarczą tylko deklaracje zgodności wystawione przez dostawcę z Chin, a dla jakich jest już wymagany certyfikat zgodności?

Zgodnie z dyrektywami Nowego Podejścia, deklarację zgodności powinien sporządzić producent lub jego upoważniony przedstawiciel ustanowiony na terenie UE. W zależności od procedury, deklaracja zgodności WE powinna albo zapewnić, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania właściwych dyrektyw, albo że wyrób jest zgodny z typem, dla którego jednostka notyfikowana sporządziła certyfikat badania typu WE.

16. Jaką stosować taryfikację dla produktu, który jest zrobiony np. z dwóch materiałów z różnymi stawkami celnymi? Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki dla produktu, który występuje w części przeważającej?

Na ten temat mówi jedna z Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej: 3 a) która wyjaśnia, że należy taryfikować i „stosować pozycję obejmującą materiał lub komponent decydujący o zasadniczym charakterze wyrobu”, a jeśli i to jest trudne do określenia to „należy stosować pozycję , która w kolejności numerycznej jest ostatnia z pozycji możliwych do zastosowania” Czyli jeśli mamy dwa kody taryfy, które bierzemy pod uwagę ze względu na materiał i obie uważamy za prawidłowe, to taryfikujemy wg dalszej w taryfie.

17. Czy WIT jest płatny?

Nie, wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej nie wiąże się z opłatami.

18. Czy przedsiębiorca aby skorzystać z uprawnień AEO agencji celnej, sam musi posiadać status AEO?

Nie, importerzy i eksporterzy, aby skorzystać z ułatwień celnych, które daje posiadanie certyfikatu AEO powinni wybrać agencję , która jest posiadaczem AEO. To wystarczy. Jedyny wyjątek jest wtedy , gdy importer chce dokonać odpraw z odroczonym podatkiem Vat z tytułu importu w procedurze zwykłej – wtedy importer i agencja muszą posiadać certyfikat AEO.

19. Proszę jeszcze raz wyjaśnić różnicę między deklaracją CE a certyfikatem?

Certyfikat/Świadectwo badania typu WE – jest to dokument sporządzony przez jednostkę notyfikowaną po przeprowadzeniu badania próbki wyrobu. Jednostka notyfikowana może sporządzać różnego rodzaju świadectwa/certyfikaty w ramach poszczególnych modułów globalnego podejścia:

• certyfikat badania typu WE (moduł B),

• certyfikat oceny zgodności WE (moduły F i G),

• certyfikat badania projektu WE (moduł Hbis),

• zatwierdzenie systemu zapewnienia jakości

Deklaracja zgodności WE/UE jest dokumentem, w którym producent deklaruje, że jego wyrób spełnia zasadnicze wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawarte w dyrektywach nowego podejścia. Za pomocą tego dokumentu producent przyjmuje odpowiedzialność za swój wyrób. Zgodnie z dyrektywami nowego podejścia, deklarację zgodności powinien sporządzić producent lub jego upoważniony przedstawiciel ustanowiony na terenie UE. W zależności od procedury, deklaracja zgodności WE powinna albo zapewnić, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania właściwych dyrektyw, albo że wyrób jest zgodny z typem, dla którego jednostka notyfikowana sporządziła certyfikat badania typu WE. Deklaracje zgodności WE dotyczą dyrektyw wydanych do roku 2010. Dyrektywy i rozporządzenia w sprawach oznakowania CE wydane po 2010 wymagają już deklaracji zgodności UE.

20. Czy importer, który korzysta z usług agencji celnej, musi sam posiadać nr EORI, czy wystarczy, że ma go agencja celna?

Importer/ eksporter musi posiadać swój nr EORI, bez niego żadna agencja nie będzie w stanie dokonać odprawy celnej.

21. Czy materiały do produkcji potrzebują CE?

W trakcie projektowania wyrobu producent powinien uwzględnić wszystkie zasadnicze wymagania, wszystkich odpowiednich dyrektyw, którym podlega jego wyrób. Wszystkie komponenty, części oraz sam wyrób powinny zostać przeanalizowane pod kątem wszystkich możliwych zagrożeń, a związane z nimi ryzyko musi zostać ocenione. Przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu na rynku UE, producent musi poddać wyrób procedurze oceny zgodności określonej w odpowiednich dyrektywach, umożliwiającej naniesienie na wyrób oznakowania CE. Jedynie na wyrobach zgodnych z przepisami wszystkich odnoszących się do nich dyrektyw prowadzących do naniesienia na wyrobie oznakowania CE można to oznakowanie umieścić. Oznakowanie CE jest przede wszystkim oznaką, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami mających do niego zastosowanie dyrektyw oraz, że wyrób został poddany procedurom oceny zgodności wskazanymi w odpowiednich dyrektywach, a wynik tych procedur jest pozytywny.

W sytuacji, gdy mamy do czynienia ze skomplikowanym urządzeniem, zawierającym części, które mogłyby w zasadzie występować samodzielnie na rynku, to w takim zespolonym wyrobie jest umieszczone oznakowanie CE, a także na częściach/ komponentach wbudowanych w ten wyrób umieszczone jest oznakowanie CE (np. w przypadku złożonych maszyn, składających się z różnych, pojedynczych maszyn, indywidualnie oznakowanych znakiem CE). Producent oznakowuje grupę takich wyrobów symbolem CE umieszczonym na tabliczce znamionowej w widocznym miejscu oznaczając całą maszynę.

Prowadzący:

Prowadzący Webinar o imporcie Podręcznik Importera

Monika Urbaniak

mag.pl

Dyrektor zarządzająca w Morskiej Agencji Gdynia. Opowiedziana min. za Agentów Celnych i Kluczowych Klientów. Od ponad 20 lat pracuje w branży transportu międzynarodowego, agencjach celnych, prowadziła również własną firmę importującą towary z Chin. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich. Współpracowała z wieloma dużymi firmami, którym zapewniała nie tylko obsługę celną , ale przede wszystkim doradztwo, szkolenia i poszukiwanie rozwiązań w zakresie importu czy eksportu towarów. Współpracuje z PISILem gdzie jako członek komisji celnej reprezentuje interesy branży przed Ministerstwem Finansów czy innymi organami i podmiotami współpracującymi przy obrocie międzynarodowym towarów. Jako prelegent uczestniczyła w branżowych konferencjach typu Forum Fracht , Transport Week oraz współpracowała z Kołem Logistycznym Uniwersytetu Gdańskiego czy Uniwersytetem Morskim.