14.02.2018 – Obsługa celna – pytania i odpowiedzi

Transakcje unijne i pozaunijne dla wielu podmiotów są sporym wyzwaniem. Zmieniające się prawo celne i handlowe w Polsce sprawia, że wiele osób ma problem z płynnym poruszaniem się w tej tematyce. Szukasz wsparcia i dodatkowych informacji? Serdecznie zapraszamy na nasz webinar.

Szkolenie skierowane jest szczególnie dla:

 • odbiorców zaczynających przygodę w handlu,
 • importerów mających kłopoty przy transakcjach międzynarodowych,
 • firm, które maja problem w poruszaniu się w obsłudze celnej po reformie z 2017.

Podczas webinaru poruszane będą następujące tematy:

 • zmiany w prawie celnym po reformie 2016,
 • agent celny i jego rola,
 • celne „know how” – rodzaje wybranych procedur celnych,
 • omówienie podstawowych dokumentów handlowych w obrocie międzynarodowym,
 • wytypowane zagadnienia celne w obrocie unijnym i pozaunijnym,

Webinar Obsługa celna – pytania i odpowiedzi odbył się 14.02.2018 (środa) o godzinie 13.00. Poniżej publikujemy pytania, które pojawiły się na czacie oraz odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi o obsłudze celnej1. Czy agent celny to zawód? Czy do jego wykonywania trzeba ukończyć studia?
Tak, agent celny to zawód. W celu jego wykonywania należy ukończyć studia wyższe i posiadać uprawnienia.

Na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
 • wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

Warunek określony w ust. 1 pkt 2 należy uznać za spełniony, jeżeli wnioskodawca posiada:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie, lub
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych albo
 • decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 oraz z 2013 r. poz. 1650).

Przez doświadczenie w sprawach celnych należy rozumieć okres zawodowego wykonywania przed organem celnym czynności określonych przepisami prawa celnego lub okres kształcenia specjalistycznego w szkołach policealnych, przygotowującego do wykonywania takich czynności, w przypadku ukończenia go nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis.


2. Czy VAT UE jest potrzebny do importu z Chin?
Obowiązek rejestracji na potrzeby VAT-UE ma przedsiębiorca, który zamierza dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w obrębie państw członkowskich UE. Czynni podatnicy VAT zobowiązani są do rejestracji na potrzeby VAT-UE przed dokonaniem pierwszej transakcji dotyczącej m.in.:

 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – czyli zakupu towarów od kontrahentów z krajów unijnych;
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – czyli sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta unijnego, który również jest zobowiązany do rejestracji

W przypadku importu towaru z Chin nie ma potrzeby posiadania numeru VAT UE.


3. W jakim przypadku nie płacimy VATu i cła?
Zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się w Unii Europejskiej, przy czym „towary o niewielkiej wartości” oznaczają towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EUR na przesyłkę.
Zwolnienie, o którym mowa nie stosuje się do:

 • napojów alkoholowych;
 • perfum i wód toaletowych
 • tytoniu lub wyrobów tytoniowych.

Towary w małych ilościach o charakterze niehandlowym, wysyłane z państwa trzeciego przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej, mieszkającej na obszarze celnym Unii Europejskiej, są zwolnione z należności celnych przywozowych do równowartości 45 euro.

Za przywóz o charakterze niehandlowym uważa się przywóz przesyłek, które jednocześnie:

 • mają charakter okazjonalny
 • zawierają towary wyłącznie na własny użytek odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe;

Należy jednak pamiętać, że zwolnienie przesyłki z zapłaty podatku VAT w przypadku importu jest pod warunkiem aby łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro. Zwolnienia tego nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.


4. Czy mogę sprowadzić towar do Gdyni, a odprawić go w moim mieście?
Tak, jest to możliwe. Z Gdyni towar zostanie objęty procedurą tranzytu do urzędu celnego przeznaczenia w głębi kraju, który zostanie przez Pana wskazany. Po zamknięciu tranzytu należy objąć towar procedurą dopuszczenia do obrotu”


5. Co w przypadku towarów przeznaczonych na sample?
Zwalnia się od cła i podatku VAT import próbek towarów mających nieznaczną wartość i mogących służyć jedynie uzyskaniu zamówień na towary tego samego rodzaju, które mają być przywiezione na terytorium kraju.Za próbkę towaru, uważa się niewielką ilość towaru, reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, pod warunkiem że sposób prezentacji i jakość czynią je bezużytecznymi dla celów innych niż promocja. Organ celny, przyjmując zgłoszenie celne obejmujące próbki, może uzależnić zwolnienie tych próbek od podatku od pozbawienia ich wartości handlowej przez przedarcie, przedziurkowanie, naniesienie nieusuwalnych i widocznych znaków lub w inny sposób pozwalający na zachowanie przez ten towar charakteru próbek.


6. Jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o towar niezgodny z opisem?
W przypadku towaru niezgodnego z opisem, urząd celny może zatrzymać towar i wezwać stronę do wyjaśnienia sytuacji. Towar może zostać zwrócony do nadawcy albo zniszczony.


7. Kto płaci za tranzyt?
Jest to usługa płatna dla osoby zlecającej, zazwyczaj importera, ale zależy to od warunków umowy Incoterms, jak i innych ustaleń kontraktowych.


8. Chciałbym sprowadzić z chin papier ofsetowy, podobno nie jest nałożone cło na tego rodzaju asortyment. Gdzie to sprawdzić, żeby mieć pewność, że nie będę musiał zapłacić jeszcze cła?
Papier offsetowy w zależności od gramatury może być odprawiany pod kodem celnym: 480255 – 480259.
Stawka cła na przywóz wynosi 0%.

Takie informacje znajdują się w przeglądarce TARIC lub ISZTAR. Może Pan też wystąpić o WIT – Wiążącą Informację Taryfową w celu właściwej klasyfikacji kodu HS.


9. Jeśli CUDO uprawnia do zgłaszania przez agentów celnych np. z Warszawy odpraw towarów które są w Gdańsku, to jaki jest sens robienia przekazów celnych do Warszawy, jeśli można to zrobić w Gdańsku?
Wybór usługi zależy od klienta oraz pozwoleń, którymi dysponuje dana agencja. Towar można objąć odprawą ostateczną na terminalu w Gdyni lub przekazać go w tranzycie do Warszawy.

10. Czy np. AC Warszawska może odprawić towar w procedurze ostatecznej, który jest aktualnie w Gdańsku, żeby już nie wystawiać przekazu do Warszawy?
Technicznie jest to możliwe. Proszę zapytać agencję czy ma stosowne uprawnienia do tego. Może jest to związane z odprawą w procedurze uproszczonej?


11. Jaki jest koszt uzyskania WIT?
Wydanie WIT jest bezpłatne, chyba że zachodzi potrzeba przeprowadzania dodatkowych badań laboratoryjnych lub ekspertyz. Można być wezwanym do wpłacenia określonej kwoty zaliczki na wskazany rachunek przez IAS w Warszawie


12. Jak długo trzeba czekać na odpowiedź?
Podajemy link do strony z pełnymi informacjami. KLIKNIJ TUTAJ


13. Które towary potrzebują CE, a które nie?
W przypadku wątpliwości dotyczących konieczności oznakowania towarów znakiem CE najlepiej skontaktować się z Inspekcją Handlową lub jednostką certyfikującą, która udzieli Państwu odpowiedzi czy dany towar podlega dyrektywom.


14. Znak CE musi pojawić się na opakowaniu czy produkcie?
Znak CE musi znaleźć się na wyrobie, w instrukcji i na opakowaniu handlowym.


15. Co się dzieje z towarem, który ma oznaczenie CE według normy chińskiej i UC go nie akceptuje?
Jeżeli towar jest wadliwie oznakowany i nie posiada deklaracji CE to urząd celny zatrzymuje towar i należy przeprowadzić procedurę naprawczą takiego towaru. Procedurę przeprowadza się pod dozorem celnym w składzie celnym. Towar musi zostać prawidłowo oznakowany i po zakończeniu procedury naprawczej zostaje ponownie skontrolowany i dopuszczony do obrotu przez urząd celny.


16. Co oznacza “nie usuwalny” w przypadku oznaczenia CE?
Nie usuwalny w tym przypadku oznacza, że oznaczeni CE musi być częścią opakowania. Nie może być np. naklejką.


17. Czy można coś więcej dowiedzieć się o Sanepidzie, WIJHARS itd.? Jakich towarów dotyczy i jak to wszystko działa?
Konieczność kontroli przez służby graniczne takie jak Sanepid czy WIJHARS wynika z przepisów. Czy dany towar podlega kontroli można sprawdzić m.in. w przeglądarce ISZTAR
IJHARS – Kliknij tutaj
Państwowa Inspekcja Sanitarna – Kliknij tutaj


18. Zamawiam towar u producenta (kontener), ustalam z nim, że ja odbiorę towar z fabryki. Czy wtedy mogę się do was zgłosić i wszystkim się zajmiecie? (odbiór z fabryki i transport do PL do siedziby firmy)?
Wystarczy skontaktować się z opiekunami serwisów kontener.pl lub kolejchiny.pl, w zależności od rodzaju transportu.


19. Czy chiński producent musi dostarczyć na moją prośbę potrzebne certyfikaty, czy ja muszę się o nie zwrócić do jakiejś instytucji?
Producent powinien dostarczyć niezbędne certyfikaty. W przypadku ich braku importer jest odpowiedzialny za uzyskanie niezbędnych deklaracji i przeprowadzenie procesu certyfikacji przed wprowadzeniem towaru do obrotu.

20. Jak wygląda odroczenie w procedurze uproszczonej – czy to prawda, że w zależności od granicy przekroczenia – lądowej lub morskiej okres odroczenia wynosi 1 miesiąc lub do 3?
Odroczenie nie jest związane z rodzajem granicy, którą przekracza towar. W przypadku uzyskania pozwolenia od urzędu celno-skarbowego na rozliczenie podatku VAT w myśl art. 33a Ustawy o podatku VAT przedsiębiorca nie płaci podatku VAT w chwili importu, a jedynie samo cło. Podatek VAT wykazuje w deklaracji VAT-7 dotyczącej miesiąca, w którym nastąpił import towaru. Deklarację wraz z niezbędnymi dokumentami należy przedstawić w urzędzie celno-skarbowym w terminie 4 m-cy po miesiącu w którym nastąpił import. Po dalsze instrukcje proszę zgłosić się do agencji celnej, gdyż każda firma logistyczna ma trochę inne procedury.


21. Jaki jest czas na zwrot kontenera? Jak wyglądają opłaty?
Wszystko zależy od taryf portu (każdy ma inne) / kosztów armatora (według uzgodnień aliasowych) i indywidualnych uzgodnień ofertowych ze spedycja jakie klient podpisywał i uzgodnił zleceniem.

Prowadzący:

Prowadzący Webinar o imporcie Podręcznik Importera

Anna Kosińska

mag.pl

Specjalista ds. marketingu i komunikacji w Morskiej Agencji Gdynia. Ponad 14 letni praktyk w obszarze logistyki, handlu zagranicznego, project managementu, zarządzania i konsultingu. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Szczecińskiego, Alliance Francaise oraz belgijskiego University of Leuven. Doświadczenie zbierała pracując na rynku polskim, jak i w międzynarodowych, korporacyjnych strukturach. Współpracowała z wieloma wirtualnymi grupami specjalistów na całym świecie zarządzając licznymi projektami logistycznymi m.in. międzynarodową akcją humanitarną dla Ukrainy, dla organizacji Sabre Fundation, UNICEF oraz innych NGO. Urodzona i wychowana w multikulturowej rodzinie, otoczona przez francuską, belgijską oraz polska kulturę. W codziennej pracy z ludźmi stara się maksymalizować ich potencjał poprzez m.in. self coaching i stawanie się lepszymi wersjami siebie. Popiera wszelkie akcje polityki human2human, CSR i NGO. Jej mottem jest: “Nec temere, nec timide”.